Föreningen

Föreningen registrerades 1977-03-09 av Länsstyrelsen i Stockholms län med de stadgar som antogs vid sammanträde 1976-12-20. 

Samfällighetsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen i gemensamhetsanläggningen beträffande skötsel och underhåll av de ingående beståndsdelarna.

 

Nästa styrelsemöte

Mötesplan 2019

Mötesplan 2019  Show

Image
Samfällighet
Ägande

Till skillnad från fastigheter, som ägs av antingen juridiska eller fysiska personer, så ägs samfälligheter av de fastigheter som har del i samfälligheten. Storleken av andelen bestäms vanligtvis vid bildandet av samfälligheten. Andelen utgör en integrerad del av delägarfastigheten och följer med fastigheten vid försäljning eller annan ägaröverlåtelse. Ägarna till de fastigheter som ingår i samfälligheten har ett obegränsat och solidariskt ekonomiskt ansvar för samfällighetens verksamhet.

Delägarförvaltning

Vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt. Kan delägarna inte enas om en viss förvaltningsåtgärd, ska lantmäterimyndigheten hålla sammanträde med delägarna för att avgöra frågan. Ett alternativ är att föreningsförvaltning anordnas. Vid sammanträdet har varje delägare en röst oavsett hur många delägarfastigheter han äger. I fråga som har ekonomisk betydelse skall delägarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om delägare begär det. Beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen. 

Föreningsförvaltning

En samfällighetsförening bildas genom att delägarna i samfälligheten vid ett sammanträde antar stadgar och utser styrelse. En samfällighetsförening ska registreras hos den statliga lantmäterimyndigheten. Så snart föreningen registrerats blir den juridisk person. Medlemmarnas rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämma.

Förvaltning

En samfällighet förvaltas antingen direkt av delägarna, delägarförvaltning, eller av särskilt bildad samfällighetsförening, föreningsförvaltning.

Samfällighet

En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter. En gemensamhetsanläggning, eller anläggningssamfällighet, är enligt anläggningslagen bestående av anläggningar och rätt till utrymme som ägs gemensamt av flera fastigheter. 

Medlemmar
Brf Hagalunden

BrfHagalunden 006

Brf Hagalunden är den hittills yngsta bostadsrättsföreningen i Hagalund. Föreningen bildades 2010. De äger och förvaltar fastigheterna och byggnaderna.
Läs mer 

Brf HSB Blåkulla

Brf HSB Blkulla 068

Brf HSB Blåkulla bildades 1983 och är därmed den äldsta bostadsrättsföreningen i Hagalund. Föreningen har två fastigheter med ett antal kontorslokaler som hyrs ut till företag. De äger och förvaltar fastigheterna och byggnaderna.
Läs mer

Brf Kyrkbacken

Brf Kyrkbacken 026

Bostadsrättsföreningen Kyrkbacken i Solna bildades hösten 2009 och omfattar 11 hus med sammanlagt 296 lägenheter. De äger och förvaltar fastigheterna och byggnaderna.
Läs mer

Rikshem Nordan

Rikshem 01

Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsbolag. Rikshem har ca 19 900 bostäder om sammanlagt 1 500 000 kvm i Sverige. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. De äger och förvaltar fastigheterna och byggnaderna i Hagalund.
Läs mer

Rikshem Solnanord

Ommalning16 009

Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsbolag. I Hagalunds centrum äger de butiksfastigheten Nordan 21 som består av två plan med butik och restaurang.

Solna Stad

Ankaret

Solna Stad äger och förvaltar ett flertal fastigheter i  stadsdelen Hagalund i Solna.  Fastigheterna består av dels gatumark och även bebyggda med servicebyggnader och skola.
Läs mer

Solnabostäder

Solnabostder 041

Solnabostäder äger ca 3800 lägenheter och ca 200 lokaler i fastigheter runt om i Solna. Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag och är ett dotterbolag till siftelsen Signalisten som ägs av Solna Stad.
Läs mer

Svenska kyrkan

Hagalunds kyrka 2

Anläggningen
Kvartersvägar

Armatur 10

Samfälligheten ansvarar för underhåll och skötsel av kvartersvägar inom Kv Nordan 18-25 och Kv Sunnan 14-20.
Läs mer

Gångbroar

Gangbro 001

Samfälligheten ansvarar för underhåll och skötsel av tre gångbroar, de som går över Hagalundsgatan i stadsdelen Hagalund i Solna Stad.
Läs mer

Loftgångar

Ommalning16 003

Samfälligheten ansvarar för underhåll och skötsel av två stycken loftgångar. Den ena går i det övre centrumplanet mellan Hagalundsgatan 11 - 25. Den andra loftgången går i det övre planet av Sunnan skolan.
Läs mer

Trappor

Trappa 001

Samfällighten ansvarar för underhåll och skötsel av 6 stycken trappor i anslutning till de tre gångbroarna som förbinder kvarteren Nordan och Sunnan över Hagalundsgatan i stadsdelen Hagalund i Solna Stad.
Läs mer 

Belysning

Armatur 14 

Samfälligheten ansvarar för underhåll och skötsel av all slags belyningsarmaturer som finns på kvartersvägar, gångbroar, loftgångar.

Läs mer

Hiss

hissentre 01

Samfällighten ansvarar för underhåll av hiss, hisskorg, maskinutrustning och hisschakt till hiss i Hagalunds köpcentrum.
Läs mer !

Skärmtak

Skarmtak 01

Samfälligheten ansvarar för underhåll av överbyggnaden mellan två byggnader i det övreplanet av Hagalunds köpcentrum.
Läs mer

Trappor_06.jpg
Renovering av gångbrotrappor 2014
Gångbro före renovering 2013
Skarmtak_01.jpg
Skärmtak Hagalunds Centrum
Kvartersvägar, gångbroar,loftgångar
loftgng_-ss_1024.jpg
Gångbro detalj ommålad 2018

Efter ommålning av hela takkonstruktionen 2018.

Hissentré gatuplan Hagalundsgatan

Efter renovering och utbyte av entréparti till hisshall i gatuplanet 2018